វគ្គថ្មីៗ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមខាងមុខ

 

លរ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ថ្ងៃ/ម៉ោង ថ្ងៃចូលរៀន ផ្សេងៗ
1 Cisco CCNA1-4 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០២:០០-០៥:០០ថ្ងៃ
០៤ សីហា ២០១៨ ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 61% voucher Exam***

2 Cisco CCNA3 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០២:០០-០៥:០០ថ្ងៃ
០៤ សីហា ២០១៨  ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 61% voucher Exam***
3 VoIP & PABX សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០៨:3០-១១:៣០ព្រឹក
២៤ កុម្ភៈ ២០១៨  ទទួលចុះឈ្មោះ
30% Off for our students
4 Cisco CCNP ROUTE សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០៨:3០-១១:៣០ព្រឹក
១៥ កញ្ញា ២០១៨ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃ 01/09/2018 Discount 15% (សិស្សថ្មី)

25% discount for old students

 

  • ចុចលើឈ្មោះវគ្គនិមួយៗដើម្បីមើល Course Outline
  • បង្រៀនដោយគ្រូមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង មានសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់ដោយ Cisco Networking Academy
  • នឹងទទួលបាន 58% voucher សំរាប់ប្រលងវគ្គ CCNA R&S***
  • អនុវត្តន៍ជាមួយឧបករណ៍ Cisco ជាក់ស្តែង
  • ចុះឈ្មោះតាម Online

***មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ