វគ្គថ្មីៗ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមខាងមុខ

 

លរ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ថ្ងៃ/ម៉ោង ថ្ងៃចូលរៀន ផ្សេងៗ
1 Cisco CCNA1-4 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០២:០០-០៥:០០ថ្ងៃ
១២ តុលា ២០១៩ ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 61% voucher Exam***

3 VoIP & PABX សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០៨:3០-១១:៣០ព្រឹក
១២ តុលា ២០១៩  ទទួលចុះឈ្មោះ
30% Off for our students

 

  • ចុចលើឈ្មោះវគ្គនិមួយៗដើម្បីមើល Course Outline
  • បង្រៀនដោយគ្រូមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង មានសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់ដោយ Cisco Networking Academy
  • នឹងទទួលបាន 58% voucher សំរាប់ប្រលងវគ្គ CCNA R&S***
  • អនុវត្តន៍ជាមួយឧបករណ៍ Cisco ជាក់ស្តែង
  • ចុះឈ្មោះតាម Online

***មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ

Please visit our Facebook page for latest update. Thanks