វគ្គថ្មីៗ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមខាងមុខ

 

លរ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ថ្ងៃ/ម៉ោង ថ្ងៃចូលរៀន ផ្សេងៗ
Cisco CCNA1-4
តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ​ 250$
ចន្ច ដល់ សុក្រ
​ម៉ោង០៨:៣០-១១:៣០ ព្រឹក
០៣ កក្កដា ២០១៧ ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ពី CCNA1 ដល់ CCNA4​​​ (25នាក់)
ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 58% voucher Exam***
Cisco CCNA1-4
តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ​ 250$
ចន្ច ដល់ សុក្រ​
ម៉ោង០២:០០-០៥:០០ ថ្ងៃ
០៣ កក្កដា ២០១៧ ផ្តល់អាហារូបករណ៍​ពី CCNA1 ដល់ CCNA4​​​ (25នាក់)
ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 58% voucher Exam***
Cisco CCNA1-4 ចន្ច ដល់ សុក្រ
ម៉ោង០៦:០០-០៨:០០ល្ងាច
០១ សីហា ២០១៧ ទទួលចុះឈ្មោះ 
(1) =>Free MikroTik MTCNA course***
(2) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(3) =>Free 58% voucher Exam***
(4) Register 2 get 1 free (deadline: 31/07/2017)
Cisco CCNA1-4 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០៨:3០-១១:៣០ព្រឹក
០៥ សីហា ២០១៧  ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free MikroTik MTCNA course***
(2) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(3) =>Free 58% voucher Exam***
(4) Register 2 get 1 free (deadline: 31/07/2017)
Cisco CCNA1-4 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០២:០០-០៥:០០ថ្ងៃ
០៥ សីហា ២០១៧  ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free MikroTik MTCNA course***
(2) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(3) =>Free 58% voucher Exam***
(4) Register 2 get 1 free (deadline: 31/07/2017)
Cisco CCNA2 សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០២:០០-០៥:០០ថ្ងៃ
១០ មិថុនា ២០១៧  ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 58% voucher Exam***
Cisco CCNA4 ចន្ច ដល់ សុក្រ​
ម៉ោង០៦:០០-០៨:០០ល្ងាច
២៦ កក្កដា ២០១៧ ទទួលចុះឈ្មោះ
(1) =>Free CCNA Exam Preparation Course***
(2) =>Free 58% voucher Exam***
VoIP & PABX សៅរ៍ និង អាទិត្យ
ម៉ោង ០៨:3០-១១:៣០ព្រឹក
០៨ កក្កដា ២០១៧  ទទួលចុះឈ្មោះ

 

  • ចុចលើឈ្មោះវគ្គនិមួយៗដើម្បីមើល Course Outline
  • បង្រៀនដោយគ្រូមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង មានសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់ដោយ Cisco Networking Academy
  • នឹងទទួលបាន 58% voucher សំរាប់ប្រលងវគ្គ CCNA R&S***
  • អនុវត្តន៍ជាមួយឧបករណ៍ Cisco ជាក់ស្តែង
  • មានចុះកម្មសិក្សាតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន ISP នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា***
  • ចុះឈ្មោះតាម Online

***មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ